A+ R A-

Какви са условията, при които ще работя, във връзка с COVID-19?

 • Имайте предвид, че в условията на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, работодателят може:

  • в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване, без Ваше съгласие да Ви възложи да извършвате временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор. 
  • да Ви предостави до една втора от платения годишен отпуск без Ваше съгласие.
  • да преустанови със заповед работата на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение или на обявената епидемична обстановка. В този случай имате право на брутното си трудово възнаграждение.
  • да установи непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време, за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период.

  Имайте предвид, че по време на извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, работодателят не може да откаже да Ви разреши ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск, ако сте:

  • бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
  • майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  • работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  • работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
  • работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
  • работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда.

  Цялото време, за което сте ползвали отпуск във връзка с извънредното положение или обявената епидемична обстановка, се признава за трудов стаж.

  Имайте предвид, че неплатеният отпуск по Кодекса на труда, ползван през 2020 г. по искане на работника или служителя се зачита за трудов стаж в размер до 60 работни дни (досега се зачитат до 30 работни дни). През 2020 г. за осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване ще се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни, без да се дължат осигурителни вноски. Това ще даде възможност на хората да придобият и запазят осигурителни права  (на пенсия, обезщетения за майчинство, безработица, болест) за по-продължителен период от време.

  Ако продължавате да участвате в работния процес без да се възползвате от възможностите за надомна работа и/или работа от разстояние, имайте предвид, че със заповед на министъра на здравеопазването са определени задължителни противоепидемични мерки в работните помещения:

  • дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към Заповед РД-01-369 от 30.06.2020 г.
  • недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);
  • инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 към Заповед РД-01-369 от 30.06.2020 г. и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;
  • създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м;
  • осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

 

 

Запознайте се със специфичните и конкретни изисквания на държавните органи и министерства за следните видове дейност: 

 

X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!